โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 2. โครงการธนาคารอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  <<รายละเอียด>>

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 2. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและแปรรูปไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
   

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 2. โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 3. โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูหญ้าอาหารสัตว์ <<รายละเอียด>>

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 2. โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
 3. โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูหญ้าอาหารสัตว์ <<รายละเอียด>>