151914 1

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย และน้ำป่าไหลหลาก ด้านปศุสัตว์ วงเงินจำนวน 1,541,970 บาท โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

192948

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.-12.30 น.นายสมพล ไวปัญญาปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมีปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวตามโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 ตัว พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง จำนวน 50 ตัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

686258

วันที่ 12 มกราคม 2566เวลา 08.30 น.-12.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่อยาง นำเสนอผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรดีเด่น)​ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

688650

วันที่ 17 มกราคม 2566เวลา 08.30 น.- 16.30 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ และปศุสัตว์อำเภอลานสัก ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการคัดเลือกองค์กรผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขต 6 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก.ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต 6 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค "โครงการคนรวมกลุ่มโครวมคอก" ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

912659 1

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.-13.00 น. นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมฟังหลวงพี่ดอกอ้อเเห่งวัดเนินตูมเทศนาธรรม “ความรับผิดชอบเเละความเสียสละ” ขอพรรับขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลเเก่ครอบครับปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#