623151

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่ป่าห้วยระบำ ป่าปลายห้วยกระเสียว ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย ตลอดจนติดตามและสรุผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

460302

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. - 14.00 น.นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทมอบหญ้าแพงโกลาแห้งคุณภาพดี 1,120 กิโลกรัม (56 ฟ่อน) และถุงยังชีพปศุสัตว์ 3 ถุง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงช้าง 3 ราย ช้าง 4 เชือก เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ภายใต้กิจกรรมโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติโควิค-19 ปีงบประมาณ 2565 ณ วัดวังเตย ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

450481
วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เเละคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวงจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง มีประชาชนนำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวน 20 ราย เจ้าหน้าที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันจำนวน 39 ตัวเป็นสุนัขเพศผู้จำนวน 4 ตัวเพศเมีย จำนวน 9 ตัวและแมวเพศผู้จำนวน 7 ตัวเพศเมียจำนวน 19 ตัว ถ่ายทอดองค์ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ให้เเก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดื่มนมโรงเรียน 

S 8478813

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปนายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอานนท์ นวกุล ปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 2, 000 กก.เเละถุงยังชีพปศุสัตว์ 7 ถุง เเก่เกษตรกร 7 รายที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์​ จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย​ กระบือ 65 ตัว แพะ 80 ตัว


  

616105 1
วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำโครงการเสนอของบประมาณจังหวัดปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และร่วมลงพื้นที่ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1)การจัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงกระบือที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 2) การจัดการอาหาร TMR สำหรับกระบือสวยงาม/กระบือเศรษฐกิจ 3)BCG/มาตรฐานฟาร์ม/บ่อก๊าซชีวภาพ 4)การจัดทำหลักสูตรกระบือลุ่มน้ำสะแกกรังครบวงจร โดยมีตัวแทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีร่วมประชุมฯ