246067

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565เวลา 09.30 น. - 16.30 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ" โดยมีนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

341953
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.- 14.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญนาค บูรณพันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรม ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว บริกรประชาชน รวมจำนวน 30 ตัว พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

S 30752858

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายสรายุทธ วรรณสูตร ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๒๒๐๖๒๓ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. - 15.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานและออกหน่วยบริการ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลหาดทนง หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดงาน มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการความรู้ด้านต่างๆ สำหรับในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวมจำนวน 35 ตัวนอกจากนี้ยัง สนับสนุนเเร่ธาตุก้อน​ ไวตามินเเละยาถ่ายพยาธิให้เเก่เกษตรกรอีกด้วย มีเกษตรกรมารับบริการ 53 ราย

240910

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมประชุมตามโครงการประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องยุทธศสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยศูนย์เทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์