65437วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.-16.30 น. นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ และพนักงานราชการ เพื่อวางแผนการใช้ งบพัฒนาจังหวัด(งบเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจัดงานเทศกาลกระบือจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

45266

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.-15.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์ และบริษัทเบทาโกร จำกัด สาขาชัยนาท เปิดให้บริการโครงการสินค้าปศุสัตว์ราคาประหยัด ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ประกอบด้วยไข่ไก่ อกไก่ และน่องไก่ติดสะโพก เพื่อลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อสิ้นค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาประหยัดกว่าท้องตลาด

207855

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.-12.00 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สนง.ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ดำเนินการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว และเก็บ surface swab เพื่อส่งตรวจตามโครงการเฝ้าระวังโรค ASF ของนายสุเกียรติ ชาวป่า 181หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

40915

วันที่ 25 มกราคม 2565 เลา 10.30 น.-11.30 น.นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายเวทิตว์ กอบเกตกรรม ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ในการควบคุมป้องกัน รักษาโรคสัตว์ (ลัมปีสกิน) พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยง โค กระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

779013

นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสะอาด ชาญกิกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน นำเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ และกระบือ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร ผลการส่งกระบือเข้าประกวด
1) ชนะเลิศอันดับ 1 เผือกเพศเมีย ฟันแท้ 2 คู่ กระบือชื่อ ยอแสง อัศวินมงคลฟาร์ม โดย คุณรุ่งโรจน์ นวกุล
2) รองชนะเลิศอันดับ 4 ควายดำ เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ กระบือชื่อ หรรษา มาชาฟาร์ม เจ้าของ คุณกฤษฏา ซักเซค
3) แก้วสยาม รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่ เผือกเพศผู้ คอกควายเตาสุภาพควายงาม จ.อุทัยธานี โดยพชรพล เตาสุภาพ
4) ชนะเลิศลำดับที่2 กระบือชื่อ ขวัญ สายต่างเพศผู้ ประเภทฟันแท้ เกษศิลป์ฟาร์ม นายกองอาจ เกษศิลป์
5) รองชนะเลิศอันดับ 1 ควายดำเพศผู้ ประเภทฟันแท้ 1 คู่ กระบือชื่อ ป๊อกเก้า ภาคินฟาร์ม เจ้าของ คุณนตพร ปั้นงาม
6) รองชนะเลิศอันดับ 2 ควายปลักสีดำ เพศผู้ รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่ เจ้าเพิ่มโชคอุทัย หมออาดฟาร์มควายไทย เจ้าของนายสะอาด ชาญกิจกรรณ์
7) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเผือก ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่ เพศเมีย กระบือชื่อวันพ็ญ เจ้าของ อำนาจ อินทสิทธ์
8) รางวัลรองชนะเลิศควายเผือก เพศเมีย ชื่อ มิ่งขวัญฟันแท้ 1คู่ เจ้าของน.ส.วนิดา วัฒนกูล วัฒนกูลฟาร์มควายไทย