28471 23 

                           
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
sirivun   yui
นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร์   นางสาวนริศรา ฝั้นคำอ้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
     

 pongpituk

prontep anuntaput
นายพงษ์พิทักษ์ ตันสมรส 
นางสาวพรทิพย์ หวังศรี  นายอนันต์ภัทร์ แสงขำ
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    
 การปศุสัตว์    
  พนักงานราชการ  
     
  kamonluk  
   นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งพรม  
   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
     
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
     
   pirom

 

 

 

ว่าง

   นายพิรมณ์ อัศวรัตน์  
   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
     
  พนักงานราชการ  
     
wimonnun anonsa auot
 นางวิมลนันท์ โพธิ์เจริญ นายอานนท์ อัมรนันท์   นางปราณี รอดโพธิ์ทอง
 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
     
 Toom1    pongpituk
 นายสุราษฎร์ สัทธิง    นายพงษ์พิทักษ์ ตันสมรส
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
  พนักงานราชการ  
     
sompon tik surepon
นายสมพร บุญชื่น นางทัศนีย์ แซ่อุ้ย นางสาวสุรีพร สีทอง
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
     
 rujera   mam 
นางรุจิรา ศรีจันทร์   นางสาวเกษมสุข สุขเกษม
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พิเศษ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์