28471 23 

                           
 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
sirivun   naresara
นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร์   นางสาวนริศรา ฝั้นคำอ้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

prasong

prontep anuntaput
 นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์
นางสาวพรทิพย์ หวังศรี  นายอนันต์ภัทร์ แสงขำ
 สัตวแพทย์อาวุโส เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    
 การปศุสัตว์    
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 pirom  

 

 

 

ว่าง

 นายพิรมณ์ อัศวรัตน์    
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
Toom1    pongpituk
 นายสุราษฎร์ สัทธิง    นายพงษ์พิทักษ์ ตันสมรส
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
 rugira    kasam
นางรุจิรา ศรีจันทร์   นางสาวเกษมสุข สุขเกษม
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พิเศษ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์