การให้บริการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

1. เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

2. ออกใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ และซากสัตว์

3. ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

4. ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

5. วัคซีนงบป้องกันและงบจำหน่าย