ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปี งบประมาณ พ.ศ.2566

1. จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง

2. จ้างเหมาจัดพิธีพิมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ 

3. จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนากระบือพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด)

4. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

5. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงา

6. ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 

7. ซื้อโต๊ะรักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส

8. ซื้อตาชั่งสำหรับสัตว์

9. ซื้อรถเข็นทำแผล ชนิดสแตนเลส

10.ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิด ตั้งโตั้ะ ขนาด 40 ลิตร

11.ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

12.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

13.ซื้อกระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ

14.ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

15.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

16.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด)

17.ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด)

18.ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบจังหวัด)

19.จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี