ราคากลาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 1. ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <<รายละเอียด>>
 2. ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<รายละเอียด>>
 3. จ้างเหมาบริการทาสีอาคาร และปรับปรุงห้องน้ำ <<รายละเอียด>>
 4. ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ <<รายละเอียด>>
 5. ซื้อวัสดุวิทยายาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 <<รายละเอียด>>
 6. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยายาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดีจังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 7. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยายาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ <<รายละเอียด>>
 8. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน <<รายละเอียด>>
 9. จ้างเหมารีดน้ำเชื้อกระบือพ่อพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 10. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ <<รายละเอียด>>
 11. ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร << รายละเอียด>>
 12. ราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น<< รายละเอียด>>
 13. ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาพันธุกรรมและการส่งเสริมเลี้ยงไก่แสมดำ <<รายละเอียด>>
 14. ราคากลางจ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม <<รายละเอียด>>
 15. ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร <<รายละเอียด>>
 16. ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร (ฟาง) <<รายละเอียด>>