ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

  ลำดับที่        ชื่อ - สกุล                       ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)       
1 นายเวทย์ โฮมวงศ์ 2518 - 2521
2 นายสิริ พันธุ์เสือ 2521 - 2524
3 นายสนิท สนั่นวรเวชช์ 2524 - 2526
4 นายวิจิตร ถิราติ 2526 - 2527
5 นายธวัชชัย ทับทิมไทย 2527 - 2532
6 นายอำมร เขมะพันธุ์ 2532 - 2534
7 นายเวนิส สุวรรณวงศ์ 2534 - 2535
8 นายเทวิน มีมาลัย 2535 - 2537
9 นายนิยม แปลงมาลย์ 2537 - 2540
10 นายวิชัย ผลเจริญ 2540 - 2541
11 นายอัมพล ไพรสุวรรณา 2541 - 2551
12 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ 2551 - 2556
13 นายณรงค์ เกิดศรี 2556 - 2557
14 นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ 2557 - 2558
15 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ  2559 - 2561
16 นายเอกพงษ์ บุญมา 2561 - 2562
17 นายนที เจนประเสริฐ 2562 - 2563
18 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ 2564 - 2564
 19  นายสมพล ไวปัญญา                 2564 -