หัวหน้าส่วนราชการ

28471 23 

ประกาศ

หนังสือเวียน / เอกสารการประชุม

ประชาสัมพันธ์

 • หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" <<รายละเอียด>>newna
 • สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" <<รายละเอียด>>newna
 • เผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) <<รายละเอียด>> 
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <<รายละเอียด>> 
 • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 <<รายละเอียด>> 
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค https://shorturl.asia/CmEQ3 
 • ประกาศผลผู้ชนะการจดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 <<รายละเอียด>>
 • ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดของราชการ <<รายละเอียด>>
 • เกษตกรปราดเปรื่องสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2565 <<รายละเอียด>>
 • การให้อาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุน <<รายละเอียด>> 
 • ประกาศนโยบายการไม่รับและไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <<รายละเอียด>> 
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน <<รายละเอียด>>
 • ประกาศผลการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 <<รายละเอียด>>
 • รายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 • แนวทางการรักษา และอาการของโรคลัมปีสกิน (LSD : Lumpy Skin Disease)<<รายละเอียด>>
 • ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) <<รายละเอียด>>
 • ประชาสัมพันธ์ตลาด/สถานที่ประกอบการ/สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 • จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีเปิด (Kick off) การดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  <<รายละเอียด>>
 • ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล <<รายละเอียด>> 
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <<รายละเอียด>> 

 

 

 

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
27364
Today10
Yesterday23
This_Week4
This_Month86
All_Days27364

กำลังออนไลน์

มี 783 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์