หนังสือที่ อน ๐๐๑๖.๓/ว ๔๓๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <<อ่านเพิ่มเติม>>