สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

เดิม : อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2538

ปัจจุบัน : ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ-สกุล                                ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

 1. นายเวทย์      โฮมวงศ์                             พ.ศ. 2518 - 2521
 2. นายสิริ         พันธุ์เสือ                            พ.ศ. 2521 - 2524
 3. นายสนิท       สนั่นวรเวชช์                        พ.ศ. 2524 - 2526
 4. นายวิจิตร      ถิราติ                               พ.ศ. 2526 - 2527
 5. นายธวัชชัย    ทับทิมไทย                          พ.ศ. 2527 - 2532
 6. นายอำมร      เขมะพันธุ์                          พ.ศ. 2532 - 2534
 7. นายเวนิส      สุวรรณวงศ์                         พ.ศ. 2534 - 2535
 8. นายเทวิน      มีมาลัย                             พ.ศ. 2535 - 2537
 9. นายนิยม      แปลงมาลย์                          พ.ศ. 2537 - 2540
 10. นายวิชัย      ผลเจริญ             4 มิถุนายน  พ.ศ. 2540 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
 11. นายอัมพล    ไพรสุวรรณา       27 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 12. นายพิษณุ     ตุลยวณิชย์        17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 13. นายณรงค์    เกิดศรี             23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 14. นายวีรสิฐ     พุฒิไพโรจน์        15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 15. นายอภิชาติ   สุวรรณชัยรบ      19 กันยายน พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2561
 16. นายเอกพงษ์  บุญมา              8 มกราคม พ.ศ. 2561 - 30 เมษายน 2562

ภายในอาคาร :

                                     

ชั้น 1       ด้านซ้ายห้องประชุม          ด้านขวากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             มุมด้านขวาบริการน้ำดื่ม+กาแฟ

                                                              

ชั้น 2 ด้านขวาฝ่ายบริหารทั่วไป ด้านในห้องปศุสัตว์จังหวัด    ด้านซ้ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์