สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

เดิม : อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2538

ปัจจุบัน : ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 

ภายในอาคาร :

ชั้น 1

   

ด้านซ้าย  ห้องประชุม                              

      

ด้านขวา   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    

                                            

   

ชั้น 2

      

                    

ด้านขวา    ฝ่ายบริหารทั่วไป ด้านในห้องปศุสัตว์จังหวัด     

       

                

ด้านซ้าย    กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์