สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี   
ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี
grek
นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย 
สัตวแพทย์อาวุโส 
 
 พนักงานราชการ
sureya viruth
นายสุริยะ สำราญ นายวิรัช เหล่ารอด
เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล
   
 ปศุสัตว์อำเภอหนองหนองขาหย่าง 
ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง
boy  
นายเวทิตว์ กอบเกตกรรม  
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
 
  พนักงานราชการ
 
 vuttikai  neruns
 นายวุฒิไกร เฟื่องสุขไพบูลย์  นายนิรันทร์ กมลมาลย์
 เจ้าพนักงานสัวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง
ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง
 sarayut 
นายสรายุทธ วรรณสูตร 
สัตวแพทย์อาวุโส 
 
tay 2
นางสาวรัฐภรณ์ อัครสมาธินันท์  
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
   
พนักงานราชการ  
 padid anucha 
 นายประดิษฐ์ ก้อนนาค  นายอนุชา เก่งเขตรกิจ
 เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล 
   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่
ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่
surasuk
นายสุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี
สัตวแพทย์อาวุโส
 
gingkanonk
นางสาวกิ่งกนก ประเสริฐ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
   
 พนักงานราชการ
 nakul sitipong
 นางสาวนกุล วัฒนกูล นายสิทธิพงษ์ สุขยืน
 เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าพนักงานสัตวบาล
   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก
ปศุสัตว์อำเภอลานสัก
monte
นายมนตรี กีตา
สัตวบาลอาวุโส
   
treenida
นางสาวธีนิดา ชโลธร
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
   
   
พนักงานราชการ
atiya pumput
นางสาวอาทิตา คุ้มมณี นายภูมิพัฒน์ พรมวังขวา
เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล
   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน
ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน
saat
นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์
สัตวแพทย์อาวุโส
pechet
นายพิเชษฐ จิวมงคลชัย
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
   
พนักงานราชการ
jumlong tanakit
นายจำลอง ขยันเกษการณ์ นายธนกฤต พลอยศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล
   

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์   
ปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์   
anon
นายอานนท์ นวกุล
   สัตวแพทย์อาวุโส
   
พนักงานราชการ
peivun nutapsit pitchakank
นายไพรวัลย์ เสือบัว นายณัฐพสิษฐ์ พันธุ์โต นางสาวพิชชญกาญจน์ มณีรมณ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยคต  
ปศุสัตว์อำเภอห้วยคต  

 

 

ว่าง  

 

 

 

พนักงานราชการ
powpun
นายเผ่าพันธ์ เหล่าเที่ยง
เจ้าพนักงานสัตวบาล