วิสัยทัศน์

“ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สังคมอุทัยฯผาสุก”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์
2. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์พร้อมสร้างระบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง

ค่านิยม
สามัคคี มีเมตตา ก้าวหน้า ทันสมัย

วัฒนธรรมองค์กร

1.เรียนรู้ สร้างสรรค์ : บุคลากรรักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การสอนงานในองค์กร มีความคิด สร้างสรรค์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชน
2.รับผิดชอบงาน : มีจิตสำนึกรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีคุณธรรม และจริยธรรม รักงานและองค์กร มีความสุข กับการทำงาน เห็นคุณค่างานและเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นเต็มกำลัง ความสามารถจน สัมฤทธิ์ผล
3.บริการคุณภาพ : มุ่งเน้นคุณภาพบริการที่ดีแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงความต้องการ และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรคสัตว์
2.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้สอดคล้องตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเกษตรกร

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดโรคสัตว์
2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
3.ส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการเกษตรให้เข้มแข็ง

อำนาจหน้าที่

 มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม การกำกับ การส่งเสริม  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
  3. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการปศุสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
  4. จัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์
  5. ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์
  6. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  7. ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์
  8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย