162660

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยกรมปศุสัตว์ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โดยมีนายสุรเดช สมีเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม