9255

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเก็บตัวอย่าง surface swab สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ตามโครงการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา "African Swine Fever (ASF)" ในสุกร