S 13942803

วันที่ 18 มกราคม 2564 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี,อำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก ออกปฏิบัติงานเจาะเลือด โค-กระบือ เพื่อส่งตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อย และมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุ สำหรับสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

timeline 20210113 164342

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง เข้าดำเนินการงานตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอดังกล่าว จำนวน 2 ฟาร์ม(อีฟ-อุ่นฟาร์มและถนอมศรีฟาร์ม) ผลการตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

104569

วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมโรค covid 19 ในระดับท้องถิ่น ท้องที่และ ระดับอำเภอ ทัพทัน ตรวจติดตาม มาตรการควบคุมโรคในตลาดนัดค้าสัตว์ โคกระบืออำเภอทัพทัน เพื่อให้เป็น ไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผลการตรวจติดตาม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการแบบเข้มข้นตามมาตรการ คณะ กรรมการจึงมีมติให้สามารถ เปิดทำการซื้อขาย ในนัดต่อไปได้

โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ออกรณรงค์ ดำเนินการตาม โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคกระบือ รอบที่ 1/2564 ผลการดำเนินงาน เก็บตัวอย่างกระบือ บ้านหนองมะนาว จำนวนกระบือ 6 ตัวอย่าง บ้านหนองนกยูง กระบือ 2 ตัวอย่าง โคเนื้อ 4 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 12 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการต่อไป

320246

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น.  นายอภิชัย​ โพธิ์เจริญ​ สัตวแพทย์อาวุโส​ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านทางระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์​ ชั้น2​ ศาลากลาง (หลังเก่า)​  อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

113945

วันที่ 12 มกราคม 2564 โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง ออกตรวจเยี่ยมสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ ในพื้นที่ พร้อมทั้งพ่นนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก และชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยเน้นยำน้ำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ออกรณรงค์ ดำเนินการตาม โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคกระบือ รอบที่ 1/2564 ผลการดำเนินงาน เก็บตัวอย่างกระบือ บ้านหนองมะนาว จำนวนกระบือ 6 ตัวอย่าง บ้านหนองนกยูง กระบือ 2 ตัวอย่าง โคเนื้อ 4 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 12 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการต่อไป