53630

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค LSD ในการรักษาสัตว์ป่วย ,มอบ เวชภัณฑ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์อื่นๆและสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรพึงพอใจ

50972

วันที่ 19 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค LSD ในการรักษาสัตว์ป่วย ,มอบ เวชภัณฑ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์อื่นๆและสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรพึงพอใจ

269083

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค LSD ในการรักษาสัตว์ป่วย ,มอบ เวชภัณฑ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์อื่นๆและสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรพึงพอใจ

 

 

 

 

 

S 18194468

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค LSD ในการรักษาสัตว์ป่วย ,มอบ เวชภัณฑ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์อื่นๆและสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรพึงพอใจ

227744

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี