อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ (แปลงใหญ่แพะ-แกะ อำเภอบ้านไร่)

41033

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือ อำเภอเมือง ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอทัพทัน ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม

42921

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางรุจิรา ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม Agri-map ในพื้นที่ อำเภอลานสัก,อำเภอทัพทัน และ อำเภอหนองฉาง

40980

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" นำโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ดำเนินการจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (แปลงใหญ่กระบือ อำเภอทัพทัน) โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

16656

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการระบบส่งเสริมภาคเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่4 “ โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรการบริหารจัดการการตลาดและการแปรรูป” รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ แปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองฉาง โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (สาธิตการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์กระบือ) ภาคปฏิบัติการทำเนื้อแดดเดียว การทำสเต๊ก การทำแฮมเบอร์เกอร์ และการทำแหนม