ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง  ปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์ 
grek  saut

 sarayut

 

 

 

        

นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ นายสรายุทธ วรรณสูตร

นายนพดล ชัยวงษ์ศา 

       
    นางสาวพิจิตรา ชาบาง  
    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
     tay 2  
     นางสาวรัฐภรณ์ อัครสมาธินันท์  
     เจ้าพนักงานสัวบาลปฏิบัติงาน  
 ปศุสัตว์อำเภอห้วยคต  ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่  ปศุสัตว์อำเภอลานสัก  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง
 saravut

jak 

 montre

 

 

 

          ว่าง

นายสราวุฒิ จิวะชาติ

นายสุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี

 นายมนตรี กีตา

 

   gink    
   นางสาวกิ่งกนก ประเสริฐ นางสาวแพรวา ศรีสังข์   
   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ