ว่าง

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป  
sirivun

 

 

 

            

 naresara
นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร์    นางสาวนริศรา ฝั้นคำอ้าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
   boy  prontep
 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ  นายเวทิตว์ กอบเกตกรรม นางสาวพรทิพย์ หวังศรี 
 สัตวแพทย์อาวุโส  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
  pirom

 AA

   นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ นางสาวนิชา  วงศ์วัน 
   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
                                           

 toon 1   

  pongpituk

  นายสุราษฎร์  สัทธิง         นายพงษ์พิทักษ์  ตันสมรส
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ      นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  rugira        kasam
  นางรุจิรา  ศรีจันทร์ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม
  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ