46743

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพิรมณ์ อัศรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สำรวจเตรียมสถานที่จัดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณบึงพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

DSCN0455

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคกิจกรรมงาน/โครงการต่างๆ และวางแผนการดำเนินการโครงการฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอ,เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

749737

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้ต้อนรับนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายนรชัย สหวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ผู้แทนปศุสัตว์เขต 6 และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการติดตามงานมีรายละเอียดดังนี้
- ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของนายพชรพล เตาสุภาพ ประธานกลุ่มเกษตรกร...อนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่กระบือของกลุ่มฯ
- ตรวจเยี่ยมตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้เริ่มเปิดทำการหลังจากปิดชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด 19
- ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ท่านรองอธิบดีได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิการผลิตสัตว์ การพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับการตลาดวิถีใหม่(New normal)

S 9388060

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการเปิดฝึกอบรม พร้อมด้วย นางรุจิรา ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับ นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ยปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ,นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน และนายสรายุทธ วรรณสูตร ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง จัดฝึกอบรมเกษตรกรจากกลุ่มอนุรักษ์กระบืออำเภอทัพทัน,สว่างอารมณ์ และอำเภอหนองฉาง เข้ารับ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยและที่ทำการแปลงใหญ่กระบือกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี 47/1 หมู่5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พืชอาหารสัตว์จังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม

234998 4

17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายมนตรี กีตา ปศุสัตว์อำเภอลานสัก นำโดย นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นตัวแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมต้อนรับนายสุทธิชัย จรูญเนตร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาด พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนที่ 1 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี