27552

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสุราษฎ์ สัทธิง ห้วหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจต่ออายุโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ เทศโก้โลตัส 3 สาขา (อำเภอสว่างอารมณ์,ลานสัก และ หนองฉาง) และ ตรวจรับรองใหม่ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK ณ เทสโก้โลตัสหนองฉาง และ ร้านหมูซี หมูสดสาขาทุ่งนา อำเภอหนองฉาง

9254

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายอภิชัย โพธิ์เจริญ  สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5

8169

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจาก นายอภิชัย โพธิ์เจริญ  สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการนำร่องเพื่อการศึกษาการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตอบสนองการมีส่วนร่วมและมิติหญิงชาย (Inclusive, gender-responsive Climate Change Benefit Analysis:iCCBA) ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรมธาราฮิลล์ จังหวัดอุทัยธานี

295187

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ รักษาราชการปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทันพร้อมด้วย พนักงานราชการไข้หวัดนก ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

293758

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยการนำของนายอภิชัย โพธิ์เจริญ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ให้การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบ จากน้ำแควตากแดด เอ่อล้นตลิ่ง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้การช่วยเหลือ เกษตรกร ทั้งหมด 7 ราย กระบือ ที่ได้รับความเดือดร้อน 111 ตัว ได้จัดชุด ถุงยังชีพ สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งหมด 7 ชุด พร้อมพืชอาหารสัตว์