46980

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดวังปลากด บ้านวังป่ากด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมัน,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ,แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์

64443

วันที 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(ปี 2561-2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

46795

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง ,อำเภอเมืองอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่

timeline 20200819 111534

วันที 19 สิงหาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ และนิเทศงานตามภารกิจของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เพื่อนิเทศงานรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S 13975556

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ดำเนินการมอบกระบือจำนวน 10 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อมอบให้ อาสาปศุสัตว์ และเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้