DSCN0267

วันที่ 24 มีนาคม เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้างาน/กิจกรรม โครงการต่างๆ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในที่ประชุม มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี