193519

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจติดตาม/ประเมินกลุ่มแปลงใหญ่กระบือ กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัย ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร