DSCN0707

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคกิจกรรมงาน/โครงการต่างๆ และวางแผนการดำเนินการโครงการฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ,เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี