57884 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางรุจิรา ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ นายเวทิยว์ กอบเกตกรรม เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ.ที่ทำการแปลงใหญ่กระบือกลุ่มกระบือหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 สาธิตการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์กระบือ โดยมี นายวุฒิชัย ลัดเครือ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ วิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ การทำเนื้อแดดเดียว, สเต๊ก,แฮมเบอร์เกอร์ และการทำแหนม ให้กับกลุ่มเกษตรกร

DSCN0439

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สุราษฎร์ สัทธิง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบหลักสูตรส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรอง "โครงการปศุสัตว์ OK" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินงานในการฝึกอบรม

S 9314362

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ยปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ.ที่ทำการแปลงใหญ่กระบือกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดย นายวุฒิชัฃ ลัดเครือ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์เชียงใหม่ วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติสาธิตการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์กระบือ การทำเนื้อแดดเดียว ,สเต๊ก และแฮมเบอร์เกอร์

DSCN0409

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฏหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาติ" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินงานในการฝึกอบรม

40281

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางรุจิรา ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามโครงการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม (Agri-Map) ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอคืนลูกกระบือตัวที่ 1 เพศเมีย ให้กับโครงการ จำนวน10 ตัว และขยายผลมอบให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ S3/N จำนวน 2 รายๆละ 5 ตัว