59880

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ หมู่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน มีเกษตรกรรับบริการทำหมันสุนัข-แมว สุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวม 2 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 17 ตัว รวม 23 ตัว ฉีดวัคซีน 25 ตัว แจกเวชภัณฑ์สัตว์เกษตรกร 214 ราย และให้คำปรึกษาคำแนะนำเลี้ยงสัตว์เกษตรกร 214 ราย

25170

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์อำเภอทัพทัน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคในโค-กระบือ และเจาะเลือดแพะ-แกะ เพื่อค้นหาความชุกชุมโรคแท้งติดต่อ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอทัพทัน

53

วันที่ 22 กกรกฎาคม 2563 ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นายนุภาษ สันตยานนท์เกษตรและสหกรณฒจังหวัดอุทัยธานี  นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตวฒจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกรจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์  ได้มอบกระบือเพศเมียในโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 28 ตัว ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร , มอบถุงยังชีพสัตว์ ให้แก่ผู้แทนประชาชนผู้รับบริการฯ , ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยขบวนรถหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกไปให้บริการแก่เกษตรกรตามพื้นที่

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563  มีพื้นที่เป้าหมาย 8 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล 19 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 700 ราย  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6     สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม  สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์  การสำรวจสภาวะโรค  การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้ คำแนะนำ เป็นต้น

86654

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้สั่งการให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ปฏิบัติงานบริเวรตลาดนัดค้าสัตว์ทัพทันและให้ปฏิบัติการตามขั้นตอนของการป้องกันโรค Covid - 19 ของผู้มาใช้บริการตลาดนัดค้าสัตว์ โดยประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 1. เฝ้าระวังภาวะโรคระบาดสัตว์ เมื่อพบสัตว์ป่วยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันที 2. ห้ามนำสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มาซื้อ-ขายภายในตลาดนัด 3. มีข้อสงสัยด้านปศุสัตว์แจ้งและสอบถามได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

DSCN0497

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ต้อนรับ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ตรวจราชการกรมปศุสัตว์รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเวลา 13.00 น.ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี