972020 ๒๐๐๗๐๙ 14

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี 2560-2563 ณ หอประชุมสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีน ให้กับสัตว์เลี้ยง ที่ประชาชนนำมาร่วมงานดังกล่าว

48318

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจประเมิน การต่ออายุการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ขอบข่ายฟาร์มไก่ไข่ และไข่ไก่อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

DSCN0473

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้หน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูล และติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างสะดวก โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

41523

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ (แปลงใหญ่แพะ-แกะ อำเภอบ้านไร่) จัดฝึกอบรมโดย นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (สาธิตการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์แพะ-แกะ) ภาคปฏิบัติการทำเนื้อแดดเดียว ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

S 41959477

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุม มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี