248257

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าว ณ พื้นที่โคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

S 11329559

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ต้อนรับนายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงกระบืออำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง ทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค) ณ MACHA FARM อำเภอเมือง พร้อมฟาร์มเกษตรรายย่อย พื้นที่อำเภอทัพทัน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

timeline 20200714 115216

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ - ตรวจรับรองฟาร์มสุกร(ขอรับรองใหม่) พัชราภรณ์ฟาร์ม เลขที่ตั้งฟาร์ม 96 ม.7 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.และเข้าตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อยดี ภาคบ่าย.เวลาประมาณ 13.30 -15.30 น. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก - ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อฐิติพรฟาร์มและเข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี..สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงชนิดเร็ว (Food Safety Rapid Test)ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ..ผลการทดสอบให้ผลเป็นลบ(negative)ทุกตัวอย่างที่ตรวจ

DSCN0478

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ณ บริเวณบึงพระชนก สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

S 10928131

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานีออกฉีดวัคชีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย,โรคเฮโมฯ และถ่ายพยาธิให้กับโค-กระบือของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 2 หมู่ 5 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนกระบือ 85 ตัว โค 65 ตัว