สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

เดิม : อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2538

ปัจจุบัน : ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ทำเนียบปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ-สกุล                                ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

 1. นายเวทย์      โฮมวงศ์                             พ.ศ. 2518 - 2521
 2. นายสิริ         พันธุ์เสือ                            พ.ศ. 2521 - 2524
 3. นายสนิท       สนั่นวรเวชช์                        พ.ศ. 2524 - 2526
 4. นายวิจิตร      ถิราติ                               พ.ศ. 2526 - 2527
 5. นายธวัชชัย    ทับทิมไทย                          พ.ศ. 2527 - 2532
 6. นายอำมร      เขมะพันธุ์                          พ.ศ. 2532 - 2534
 7. นายเวนิส      สุวรรณวงศ์                         พ.ศ. 2534 - 2535
 8. นายเทวิน      มีมาลัย                             พ.ศ. 2535 - 2537
 9. นายนิยม      แปลงมาลย์                          พ.ศ. 2537 - 2540
 10. นายวิชัย      ผลเจริญ             4 มิถุนายน  พ.ศ. 2540 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
 11. นายอัมพล    ไพรสุวรรณา       27 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 12. นายพิษณุ     ตุลยวณิชย์        17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 13. นายณรงค์    เกิดศรี             23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 14. นายวีรสิฐ     พุฒิไพโรจน์        15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 15. นายอภิชาติ   สุวรรณชัยรบ      19 กันยายน พ.ศ. 2559 - 4 มกราคม พ.ศ. 2561
 16. นายเอกพงษ์  บุญมา              8 มกราคม พ.ศ. 2561 - 30 เมษายน 2562

ภายในอาคาร :

                                     

ชั้น 1       ด้านซ้ายห้องประชุม          ด้านขวากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์             มุมด้านขวาบริการน้ำดื่ม+กาแฟ

                                                              

ชั้น 2 ด้านขวาฝ่ายบริหารทั่วไป ด้านในห้องปศุสัตว์จังหวัด    ด้านซ้ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ปี 2558

 • คำสั่งที่ 859/2558 เรื่อง มอบอำาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 737/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
 • คำสั่งที่ 619/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 381/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งที่ 232/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งที่ 231/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
 • คำสั่งที่ 229/2558 เรื่อง มอบหมายให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 228/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 227/2558 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ชะลอการจำหน่ายสัตว์ประเภทโคเนื้อ-กระบือ ของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์
 • คำสั่งที่ 123/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • คำสั่งที่ 122/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ปี 2558

 • คำสั่งที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2558

 • คำสั่ที่ 25/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ระดับอำเภอ
 • คำสั่ที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตร
 • คำสั่ที่ 10/2558 เรื่อง การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 9/2558 เรื่อง การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 8/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 • คำสั่ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • คำสั่งที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 5/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
 • คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 • คำสั่งที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
 • คำสั่งที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ระบบ GFMIS Web Online

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ปี 2557

 • คำสั่งที่ 1032/2556 มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการร้องทุกข์
 • คำสั่งที่ 279/2556   แต่งตั้งคณะกรรมการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งประเทศไทย
 •  คำสั่งที่ 96/2557 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 1/2557     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับรองจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ปี 2557

 • คำสั่งที่ 703/2557 ให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
 • คำสั่งที่ 623/2557  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมกควันในช่วงฤดูแล้งจังหวัดอุทัยธานี ปี 2557

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2557

 • คำสั่งที่ 27/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 4" จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 25/2557 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน กำจัด โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
 • คำสั่งที่ 24/2557 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขและสัตว์เลี้ยงรบกวนอื่นๆในพื้นที่ทรงเสด็จฯ
 • คำสั่งที่ 23/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 22/2557 แต่งตั้งคณะทำงานทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 21/2557 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
 • คำสั่งที่ 20/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 19/2557 ให้พนักงานราชการช่วยปฏิบัติงาน
 • คำสั่งที่ 18/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 17/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 16/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 15/2557 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 14/2557 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 13/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 12/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 11/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 10/2557 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ระบบ Web Online
 • คำสั่งที่ 9/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบ้านพักข้าราชการชำรุด
 • คำสั่งที่ 8/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 7/2557 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
 • คำสั่งที่ 6/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 5/2557 แต่งตั้งผู้แทนรับทราบเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ
 • คำสั่งที่ 4/2557 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส.
 • คำสั่งที่ 3/2557 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านการปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 2/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านการปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 1/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

คำสั่งที่ 17/2557 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2556

 • คำสั่งที่ 22/ 2556 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
 • คำสั่งที่ 21 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 20/ 2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 3" จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 19 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 18 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 17 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 16 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 15 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 14 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 13 / 2556 จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 12 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 11 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขและสัตว์เลี้ยงรบกวนอื่นๆในพื้นที่ทรงเสด็จฯ
 • คำสั่งที่ 10 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่  9 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านการปศุสัตว์
 • คำสั่งที่  7 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์อุทัยธานี
 • คำสั่งที่  6 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเตรียมการรับเสด็จฯ ด้านปศุสัตว์
 • คำสั่งที่  5 / 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก Smart Famer ต้นแบบด้านการปศุสัตว์
 • คำสั่งที่  4 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่  3 / 2556 การอยู่เวรและตรวจเวรประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่  2 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านปศุสัตว์
 • คำสั่งที่ 1 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาด้านการปศุสัตว์

คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ปี 2556

 • คำสั่งที่ 2299/2556 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
 • คำสั่งที่ 2249/2556 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
 • คำสั่งที่ 1754/2556 แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด
 • คำสั่งที่ 1201/ 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 731 / 2556 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การปศุสัตว์ดอนกลอย
 • คำสั่งที่ 616 / 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) อุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 464 / 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • คำสั่งที่ 274 / 2556 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart officer จังหวัดอุทัยธานี
 • คำสั่งที่ 242 / 2556 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง หวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2556