องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ปี 2555
  1. การเลี้ยงไก่ไข่
  2. การเลี้ยงไก่ชน
  3. การเลี้ยงแพะ
  4. การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
  5. สารพิษในอาหารสัตว์