มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนทุกรูปแบบขอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี