งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2562

+++ รายละเอียดประกอบรายการบญชีที่สำคัญของงบทดลอง <<อ่านเพิ่มเติม>>

1. เดือน ตุลาคม 2561

2. เดือน พฤศจิกายน 2561

3. เดือน ธันวาคม 2561

4. เดือน มกราคม 2562

5. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6. เดือน กันยายน 2562