รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2561                       

  1. ประจำเดือน มกราคม    <<รายละเอียด>>                        * รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
  2. ประจำเดือน กุมภาพันธ์  <<รายละเอียด>>
  3. ประจำเดือน มีนาคม     <<รายละเอียด>>
  4. ประจำเดือน เมษายน    <<รายละเอียด>>
  5. ประจำเดือน พฤษภาคม  <<รายละเอียด>>
  6. ประจำเดือน มิถุนายน   <<รายละเอียด>>
  7. ประจำเดือน กรกฎาคม  <<รายละเอียด>>
  8. ประจำเดือน สิงหาคม <<รายละเอียด>>
  9. ประจำเดือน กันยายน <<รายละเอียด>>