โครงการงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี

    *  ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

    *  แบบลงทะเบียนเกษตรกร

    *  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111

    *  แบบสรุปค่าใช้จ่าย

    *  แบบยื่นความประสงค์ และแบบลงทะเบียนศึกษาดูงาน

2. โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูกหญ้าอาหารสัตว์

    *  ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

    *  แบบลงทะเบียนเกษตรกร

    *  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111

    *  แบบสรุปค่าใช้จ่าย

    *  แบบยื่นความประสงค์ และแบบลงทะเบียนศึกษาดูงาน

3. โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ

   *  ใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

   *  แบบลงทะเบียนเกษตรกร

   *  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111

   *  แบบสรุปค่าใช้จ่าย