โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
  2. โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
  3. โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูหญ้าอาหารสัตว์ <<รายละเอียด>>

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  1. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
  2. โครงการพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมดำ จังหวัดอุทัยธานี  <<รายละเอียด>>
  3. โครงการธนาคารพืชอาหารสัตว์และการปลูหญ้าอาหารสัตว์ <<รายละเอียด>>