วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายเชิงชาญ พึ่งเจียม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเจริญ ใจลังกา ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ และด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ อำเภอบ้านไร่ <<อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายเชิงชาญ พึ่งเจียม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเจริญ ใจลังกา ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ อำเภอบ้านไร่ <<อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นายพรชัย ชำนาญพูด ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ติดตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านหนองจิกยาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจิก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง และ บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี <<อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประชุมข้าราชการหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2555 ให้ได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี <<อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมข้าราชการสำนักงานฯเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพิรมณ์ อัศวรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม <<อ่านเพิ่มเติม>>