31322

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ตรวจเยี่ยมตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เจ้าของตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ให้ปิดทางเข้าออกตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน ทุกทางให้เหลือทางออกทางเดียว จัดให้มีแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับล้างมือ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถยนต์บรรทุกโค-...กระบือ ทุกคัน อย่างเคร่งครัด และให้ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นาย และเจ้าหน้าที่ อ.ป.พ.ร. จำนวน 2 นาย (ทำหน้าที่ขับรถยนต์ และประจำรถยนต์ เพื่อนำผู้ที่มีไข้สูงเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาล) จัดให้มีรถยนต์ที่ไม่มีหลังคา เพื่อส่งผู้ที่มีไข้สูงส่งโรงพยาบาลทัพทัน จัดให้มีสติกเกอร์ติดหน้าอกสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเข้าตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน จัดหาหน้ากากอนามัยจำหน่ายให้เกษตรกรที่ไม่ได้นำมา และมีความประสงค์เข้าตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน อย่างเคร่งครัดเคร่งครัด เพื่อในการเปิดตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน ในครั้งต่อไป โดยมี นายอำเภอทัพทัน นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน และเจ้าของตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน ให้การต้อนรับ