30755

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เปิดการประชุมอาสาปศุสัตว์ และ เกษตรกรรุ่นใหม่ (อายุ 17-45 ปี) ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer) และ โครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ หรือสนับสนุน ส่งเสริม ปัจจัยการผลิตให้แก่อาสาปศุสัตว์สู่การเป็น Smart Farmer และส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันที่มีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลง เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และลงพื้นที่อำเภอเมืองเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ