12221

วันที่ 17 กันยายน 2562 นำโดยนายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมเกษตรกรตามโครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี