S 65543

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมนี้ ได้ติดตาม ให้คำแนะนำการปรับปรุงฟาร์มโคนม เพื่อยกระดับเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP)