7017

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ต้อนรับ นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ติดตามสถานการณ์ข้อมูลด้านปศุสัตว์ และรายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี