S 105357324

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที...่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน โดยมี นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับกิจกรรมการฝึกซ้อม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคฯ ในรูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ (functional exercise) โดยเหตุการณ์สมมุติ 4 สถานการณ์ พร้อมทั้งสรุปผลการฝึกซ้อมฯ และเสนอแนะข้อคิดเห็นจากการฝึกซ้อม รวมทั้งประเมินผลการฝึก อีกด้วย