135009

จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดพิธีเปิด(Kick Off) การดำเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การผ่าตัดทำหมัน การอบรมให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล(ปศต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมว อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์