ตรวจฟาร์ม โรงฆ่า ๑๘๑๒๒๕ 0022

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ พบว่าผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มไก่ไข่. พร้อมร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสุกร และสัตว์ปีก ซึ่งผลการตรวจประเมินผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด