S 8716297

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชุมารี ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ทำหมันสุนัข-แมว ณ วัดอมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี