S 55590914

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง และอำเภอสว่างอารมณ์ ส่งมอบเป็ดไข่จำนวน 260 ตัว อาหารเป็ดไข่ 300 กิโลกรัม เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการเรียนรู้และลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต้นแบบทางเลือกด้านอาชีพปศุสัตว์