timeline 20200714 115216

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ - ตรวจรับรองฟาร์มสุกร(ขอรับรองใหม่) พัชราภรณ์ฟาร์ม เลขที่ตั้งฟาร์ม 96 ม.7 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.และเข้าตรวจติดตามการส่งนมโรงเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี.ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อยดี ภาคบ่าย.เวลาประมาณ 13.30 -15.30 น. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก - ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อฐิติพรฟาร์มและเข้าสุ่มเก็บปัสสาวะสุกรที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี..สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงชนิดเร็ว (Food Safety Rapid Test)ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ..ผลการทดสอบให้ผลเป็นลบ(negative)ทุกตัวอย่างที่ตรวจ