48318

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจประเมิน การต่ออายุการรับรอง สถานประกอบการปศุสัตว์อินทรีย์ขอบข่ายฟาร์มไก่ไข่ และไข่ไก่อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี