41523

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ (แปลงใหญ่แพะ-แกะ อำเภอบ้านไร่) จัดฝึกอบรมโดย นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ (สาธิตการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์แพะ-แกะ) ภาคปฏิบัติการทำเนื้อแดดเดียว ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563