ประจำปี 2563 
 8.1/2563 แผนพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 47/2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะทำงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
95/2562 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
92/2562

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสำคัญที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

56/2562  มอบหมายให้บุคคลภายนอกปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร(โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร)
 ประจำปี 2561
15/2561 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
16/2561 มอบหมายให้รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ
23/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
36/0561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

 

                                          ประจำปี 2560
2/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3/2560 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560
4/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "เทศกาลควายไทยครั้งที่ 6"จังหวัดอุทัยธานี
5/2560 แต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนการปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านปศุสัตว์
8/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
9/2560 แต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งด้านปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
12/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

14/2560 สัมพันธ์ของหน่วแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชายงาน
15/2560 มอบหมายหน้าที่และแต่งตั้งคณกรรมการตรวจนับวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ และชีวะภันณ์ 
16/2560 มอบอำนาจปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดในการกล่าวโทษร้องทุกข์
19/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีกในภาวะฉุกเฉินจังหวัดอุทัยธานี
21/2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ 2560
22/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ

เกษตรกรปีงบประมาณ 2560

23/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
25/2560 แต่งตั้งคณะทำงาน Warrom ขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
27/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "เทศกาลควายไทย"ครั้งที่ 7" จังหวัดอุทัยธานี
30/2560 แต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพิ้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
34/2560 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมสุนัขในบริเวณพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
36/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างตำแหน่งจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
63/2560 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK
70/2560 แต่งตั้งคณะาทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามงานด้านปศุสัตว์

 

                                   ประจำปี 2559
1/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "เทศกาลควายไทย"ครั้งที่ 5" จังหวัดอุทัยธานี
2/2559 แต่งตั้งคณะทำงานด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
3/2559 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจังหวัดอุทัยธานี
6/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยาสัตว์
7/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
10/2559 ราชการแทนมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือและกระบือเพศเมีย จังหวัดอุทัยธานี
12/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
13/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อขออนุมัติจำหน่าย
14/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
16/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "วันไก่แสมดำอุทัยธานี
17/2559

แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง

ประชารัฐ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

18/2559 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
20/2559 แต่งตั้งคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์
22/2559 แต่งตั้งคระกรรมการกลั่นกรองผลประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
24/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
25/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
27/2559 แต่งตั้งคณะทำงานรักษาความสะอาด
29/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการชันสูตรซากสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
30/2559 แต่งตั้งคณะกรรทการประมินราคาจำหน่าย และจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
31/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
32/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
34/2559 มอบหมายหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัคซีนฯและชีวภัณฑ์
38/2559 มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
40/2559 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับจังหวัด
41/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายสัตว์และซากสัตว์
42/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรัญญายืม โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

 

15/2561 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 

 ประจำปี 2561
15/2561 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
16/2561 มอบหมายให้รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ
23/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
36/0561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561